สายด่วนผู้บริหาร
สายด่วนผู้บริหาร
23 พฤศจิกายน 2566

0


 

สายด่วนผู้บริหาร เทศบาลตำบลมะรือโบตก  
สามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์  แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย
และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง  

โทรศัพท์สำนักงาน 073-569074 ต่อ 111
โทรศัพท์มือถือ 06-5061-1855
 , 08-1479-9777


** สายด่วนผู้บริหาร มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชน จึงมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง